Skip to main content

Privacyverklaring

Walsweer Bouw en Advies BV is gedreven door J. Walsweer Vestigingsadres: Waterweg 2, 3237 KL in Vierpolders - KvK Rotterdam 84537043. Deze privacyverklaring geldt voor Walsweer Bouw en Advies BV en wie namens haar handelt.

Walsweer Bouw en Advies BV respecteert de privacy van opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de informatie die u ons verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement legt Walsweer Bouw en Advies BV uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

1. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die iets zeggen over of herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (bedrijfsgegevens vallen hier buiten), ongeacht of deze informatie digitaal, analoog of op andere wijze beschikbaar is. U kunt denken aan uw naam, contactgegevens, een foto of IP-adres. Deze uitleg gaat daarover. Zakelijke gegevens die tot de persoon herleidbaar zijn (kleine ondernemer), worden indien mogelijk op gelijke wijze behandeld.

2. De manier waarop persoonsgegevens worden verzameld

Walsweer Bouw en Advies BV moet de juiste persoonsgegevens van de juiste persoon ontvangen. Voorafgaand aan of bij het plaatsen van een opdracht verzamelt Walsweer Bouw en Advies BV persoonsgegevens zoals contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Ook als u informatie opvraagt of om een andere reden contact met Walsweer Bouw en Advies BV opneemt, worden uw gegevens verzameld. Bij e-mailcontact zal dit ook uw IP-adres bevatten.

3. De doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Walsweer Bouw en Advies BV verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor de administratie en facturering van de werkzaamheden.

Walsweer Bouw en Advies BV gebruikt de persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en verkoopt de persoonsgegevens niet door.

Indien Walsweer Bouw en Advies BV uw gegevens voor andere doeleinden wenst te of moet gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt, zal zij u daarover zo nodig vooraf informeren en/of uw toestemming vragen.

4. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Walsweer Bouw en Advies BV zal de persoonsgegevens van langlopende relaties langer bewaren dan de persoonsgegevens die voor een enkele opdracht nodig zijn. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bankgegevens en BTW-nummer (die soms is afgeleid van het BSN) worden bewaard zolang dat volgens wet- en regelgeving nodig is. Walsweer Bouw en Advies BV is voor de Belastingdienst verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren. De administratie wordt op een veilige manier vernietigd.

E-mailgegevens blijven bewaard, in elk geval voor de tijd die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna kunnen zij op uw verzoek worden verwijderd. Over verwijdering van uw gegevens vindt u informatie in paragraaf 8.

Het kan voorkomen dat Walsweer Bouw en Advies BV verplicht is of een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens langer te bewaren dan de hier genoemde termijnen of dient te vernietigen als uw toestemming ontbreekt.

5. Uw persoonsgegevens en derde partijen

Walsweer Bouw en Advies BV verkoopt uw persoonsgegevens niet door. Wel kan het noodzakelijk zijn de persoonsgegevens aan derden beschikbaar te stellen om de door u gewenste dienst of het gewenste product te kunnen leveren. Walsweer Bouw en Advies BV kan ook gebruik maken van systemen en diensten van derden, waardoor het mogelijk is dat uw persoonsgegevens (deels) toegankelijk zijn voor derden, binnen of buiten Europa, zoals een accountant of systeembeheerder. Ook deze derden zijn gehouden aan wet- en regelgeving, contractuele afspraken of zijn aangesloten bij derden om de veiligheid met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Walsweer Bouw en Advies BV kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens aan (of onder toezicht van) de overheid te verstrekken.

6. Cookies

Via de website vanWalsweer Bouw en Advies BV wordt geen gebruik gemaakt van cookies. U kunt de website dus bezoeken, zonder dat deze gegevens op uw computer opslaat. De website bevat mogelijk (knoppen met) links naar social media. Deze links plaatsen op zichzelf ook geen gegevens op uw computer. Op het gebruik van deze social media is het privacy- en cookiebeleid van de aanbieder van toepassing.

7. Technische en organisatorische maatregelen

Walsweer Bouw en Advies BV behandelt alle informatie over opdrachtgevers, hun onderneming en relaties vertrouwelijk. Walsweer Bouw en Advies BV treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Zo wordt er gestreefd naar verzameling van slechts de nodige persoonsgegevens, korte bewaartermijnen en transparantie. Gegevens worden beveiligd getransporteerd en bewaard. Eventuele datalekken worden intern gedocumenteerd op basis van omschrijving, gevolgen en getroffen maatregelen. Indien nodig meldt Walsweer Bouw en Advies BV het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als een datalek voor u belangrijk is, ontvangt u hierover bericht.

Indien Walsweer Bouw en Advies BV privacygevoelige data opslaat voor een opdrachtgever, dan worden eventuele datalekken aan de opdrachtgever gemeld.

8. Uw rechten

Als u niet zelf de opdrachtgever bent, maar uw persoonsgegevens zijn wel nodig voor de uitvoering van de opdracht dan is uw toestemming daarvoor vereist.  Als u die toestemming heeft verleend, heeft u ook het recht die toestemming weer in te trekken. De intrekking zal tot gevolg hebben dat Walsweer Bouw en Advies BV vanaf dat moment de persoonsgegevens niet verder mag verwerken. Daardoor kan zij misschien niet meer naar behoren aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen. Walsweer Bouw en Advies BV kan eventueel verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten alsnog in rekening brengen.

Iedereen van wie Walsweer Bouw en Advies BV persoonsgegevens in het bezit heeft, kan een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens uitoefenen.

    • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u Walsweer Bouw en Advies BV verzoeken deze te wijzigen.
    • U heeft het recht Walsweer Bouw en Advies BV verzoeken uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan u te verstrekken.
    • U heeft het recht Walsweer Bouw en Advies BV verzoeken de persoonsgegevens die Walsweer Bouw en Advies BV van u of van het kind waarover u de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, heeft bewaard, te laten verwijderen.
    • U heeft het recht bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met Walsweer Bouw en Advies BV: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dient Walsweer Bouw en Advies BV eerst te weten wie u bent (identificatie) en er zeker van te zijn dat u de persoon bent die u zegt te zijn (authenticatie) om misbruik te voorkomen. Uw verzoek zal dan binnen een maand worden afgehandeld.

Indien u een klacht heeft, kunt deze ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigen privacy- en cookieverklaring

Zo nodig kan Walsweer Bouw en Advies BV haar privacy- en cookieverklaring wijzigen. Op de website vindt u steeds de nieuwste versie.